عزت الله انتظامی
عزت الله انتظامی-cover
بازیگر سال ساخت: 1321
بازیگر سال ساخت: 1326
بازیگر سال ساخت: 1327
بازیگر سال ساخت: 1328
بازیگر سال ساخت: 1339
کارگردان , بازیگر سال ساخت: 1339
بازیگر سال ساخت: 1339
بازیگر سال ساخت: 1340
بازیگر سال ساخت: 1340
بازیگر سال ساخت: 1340
بازیگر سال ساخت: 1340
کارگردان سال ساخت: 1340
کارگردان سال ساخت: 1340
بازیگر سال ساخت: 1341
کارگردان سال ساخت: 1341
بازیگر سال ساخت: 1342
بازیگر سال ساخت: 1342
کارگردان سال ساخت: 1342
بازیگر سال ساخت: 1343
کارگردان سال ساخت: 1343
کارگردان , بازیگر سال ساخت: 1343
بازیگر سال ساخت: 1344
کارگردان سال ساخت: 1344
بازیگر سال ساخت: 1344
کارگردان سال ساخت: 1345
بازیگر سال ساخت: 1345
کارگردان سال ساخت: 1345
بازیگر سال ساخت: 1345
کارگردان , بازیگر سال ساخت: 1345
کارگردان , بازیگر سال ساخت: 1346
بازیگر سال ساخت: 1346
بازیگر سال ساخت: 1348
کارگردان , بازیگر سال ساخت: 1348
بازیگر سال ساخت: 1348
بازیگر سال ساخت: 1349
بازیگر سال ساخت: 1349
بازیگر سال ساخت: 1350
بازیگر سال ساخت: 1350
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
کارگردان سال ساخت: 1351
کارگردان سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1352
بازیگر سال ساخت: 1353
بازیگر سال ساخت: 1354
بازیگر سال ساخت: 1355
بازیگر سال ساخت: 1356
بازیگر سال ساخت: 1356
کارگردان سال ساخت: 1356
کارگردان سال ساخت: 1356
بازیگر سال ساخت: 1357
کارگردان سال ساخت: 1357
بازیگر سال ساخت: 1359
بازیگر سال ساخت: 1361
بازیگر سال ساخت: 1362
بازیگر سال ساخت: 1362
بازیگر سال ساخت: 1365
بازیگر سال ساخت: 1365
بازیگر سال ساخت: 1365
بازیگر سال ساخت: 1366
بازیگر سال ساخت: 1367
بازیگر سال ساخت: 1367
بازیگر سال ساخت: 1367
بازیگر سال ساخت: 1368
بازیگر سال ساخت: 1369
بازیگر سال ساخت: 1370
بازیگر سال ساخت: 1370
بازیگر سال ساخت: 1371
بازیگر سال ساخت: 1372
بازیگر سال ساخت: 1372
بازیگر سال ساخت: 1373
بازیگر سال ساخت: 1373
بازیگر سال ساخت: 1374
بازیگر سال ساخت: 1375
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1377
بازیگر سال ساخت: 1377
بازیگر سال ساخت: 1378
بازیگر سال ساخت: 1378
بازیگر سال ساخت: 1380
بازیگر سال ساخت: 1380
بازیگر سال ساخت: 1380
بازیگر سال ساخت: 1381
بازیگر سال ساخت: 1381
بازیگر سال ساخت: 1383
بازیگر سال ساخت: 1384
بازیگر سال ساخت: 1385
بازیگر سال ساخت: 1385
بازیگر سال ساخت: 1386
بازیگر سال ساخت: 1386
بازیگر سال ساخت: 1387
بازیگر سال ساخت: 1387
بازیگر سال ساخت: 1387
بازیگر سال ساخت: 1388
بازیگر سال ساخت: 1389