هما روستا
هما روستا-cover
بازیگر سال ساخت: 1350
بازیگر سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1351
کارگردان سال ساخت: 1351
بازیگر سال ساخت: 1352
بازیگر سال ساخت: 1352
بازیگر سال ساخت: 1356
بازیگر سال ساخت: 1358
بازیگر سال ساخت: 1359
بازیگر سال ساخت: 1365
بازیگر سال ساخت: 1366
بازیگر سال ساخت: 1368
بازیگر سال ساخت: 1369
بازیگر سال ساخت: 1369
بازیگر سال ساخت: 1370
بازیگر سال ساخت: 1370
بازیگر سال ساخت: 1371
بازیگر سال ساخت: 1372
بازیگر سال ساخت: 1374
بازیگر سال ساخت: 1375
بازیگر سال ساخت: 1375
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1377
بازیگر سال ساخت: 1377
بازیگر سال ساخت: 1378
بازیگر سال ساخت: 1378
بازیگر سال ساخت: 1378
بازیگر سال ساخت: 1379
بازیگر سال ساخت: 1380
بازیگر سال ساخت: 1382
کارگردان سال ساخت: 1383
کارگردان سال ساخت: 1383
بازیگر سال ساخت: 1386
کارگردان سال ساخت: 1386
بازیگر سال ساخت: 1387
بازیگر سال ساخت: 1389
بازیگر سال ساخت: 1389
بازیگر سال ساخت: 1393