حسین پاکدل
حسین پاکدل-cover
نویسنده سال ساخت: 1371
بازیگر سال ساخت: 1372
نویسنده سال ساخت: 1373
تهیه کننده سال ساخت: 1374
نویسنده سال ساخت: 1374
نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1374
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1376
بازیگر سال ساخت: 1377
بازیگر سال ساخت: 1379
نویسنده سال ساخت: 1379
نویسنده سال ساخت: 1380
نویسنده سال ساخت: 1382
نویسنده سال ساخت: 1383
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1385
نویسنده سال ساخت: 1385
نویسنده سال ساخت: 1385
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1388
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1389
بازیگر سال ساخت: 1390
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1390
نویسنده سال ساخت: 1390
بازیگر سال ساخت: 1391
بازیگر سال ساخت: 1391
بازیگر سال ساخت: 1392
نویسنده سال ساخت: 1392
نویسنده سال ساخت: 1393
کارگردان سال ساخت: 1393
نویسنده سال ساخت: 1393
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1393
نویسنده سال ساخت: 1393
نویسنده سال ساخت: 1394
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1394