کیومرث پوراحمد
کیومرث پوراحمد-cover
بازیگر سال ساخت: 1354
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1355
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1356
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1356
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1356
نویسنده سال ساخت: 1357
کارگردان سال ساخت: 1358
کارگردان سال ساخت: 1359
کارگردان , تهیه کننده سال ساخت: 1360
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1361
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1363
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1363
کارگردان سال ساخت: 1364
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1365
کارگردان سال ساخت: 1365
نویسنده سال ساخت: 1366
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1366
کارگردان سال ساخت: 1366
کارگردان سال ساخت: 1366
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1367
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1368
کارگردان , تهیه کننده سال ساخت: 1370
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده , بازیگر سال ساخت: 1370
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1371
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1371
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1372
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1373
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1374
کارگردان , نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1375
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1380
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1383
کارگردان سال ساخت: 1384
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1385
نویسنده , تهیه کننده سال ساخت: 1386
تهیه کننده سال ساخت: 1387
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1389
کارگردان سال ساخت: 1390
کارگردان , نویسنده سال ساخت: 1392
تهیه کننده سال ساخت: 1392