مینا جعفرزاده
مینا جعفرزاده-cover

مینا جعفرزاده به بی فاصله پیوست.
08:53 94/04/24
سوابق هنری
باانوشیروان ارجمنداشنابودم امابعدازکارکردن درسریال زیرچترخورشیدبودکه اورابعنوان دوستی خوب پدری مهربان وهنرمندی متعهدشناختم .روحش ارام وشادباد .بهمن زرین پور.میناجعفرزاده
4
ستاره تستاره ت
21:41 93/09/26
سلام من رو هم به خانم جعفرزاده برسونید.
چقدر شما فرق کردین باورم نمیشه شما تو سریال های صمد بودین