سریال پایتخت یک سریال شاد ,خانوادگی و با صفا است که با وجود تکرار ی بودن آن باز هم دیدنی است.
0