محمدعلی سپانلو، شاعری ارجمند و گرانقدر بود که دیروز از میان ما رفت، یادش گرامی باد.

7
حسام زندیحسام زندی
17:52 94/02/22
روحش شاد
روحش قرین رحمت الهی و خدایش بیامرزد
فیلم رخساره
خدا بیامرزتش هر چند به لحاظ اندیشه ای ایشون به اون دنیا اعتقادی نداشت از روی اشعارشون هم میشه فهمید ولی ارزو میکنم در ارامش باشن
اعتقاد از روی رفتار و کردار ادم نشات میگیره نه نوشته نوشته ها امال ها و ارزوهای یک نویسندست من چنین برداشتی از اثارش نکردم
سعید مسعید م
10:10 94/03/02
کانون نویسندگان اگر کانون شد به لطف بزرگانی همچون سپانلو بود
دقیقا جناب م البته کانون به سمت حزب بازی رفت اون اولاش نویسندگان دغدغه مشترکی داشتن