ساقی زینتی
ساقی زینتی
14:52 94/03/17
شهرزاد
شهرزاد
3
شیما جشیما ج
09:27 94/03/18
آرزوس سلامتی میکنم برای هنرمند نازنین ابوالفضل پورعرب
انشاءالله هنرمندان این سرزمین سرافراز پیروز و موفق باشند
رضا صالحیرضا صالحی
11:31 94/03/18
شما خانم دوست داشتنیی هستید