ساقی زینتی
ساقی زینتی
12:45 94/03/24
2
چ زیبا
متاسفانه میتوانم بگویم که دفاع مقدس دراین چند سال اخیر کم رنگ تر شده دیگر از خاطرات جنگ کسی حرفی نداره دیگه کسی نیست از انقلاب بگه ... راسته میگن گذشته ها گذشته...؟!