باز عزیزی دیگر به سوی معبود رفت و ما را درغمی عمیق فرو برد.مرتضی احمدی هنرمندو انسانی بزرگ بود.روحش شادو یادش گرامی.
6
خدا رحمتش کنه
تسلیت میگم استاد
زهره کرمانیزهره کرمانی
17:46 93/09/30
خدا بیامرزتش
الهه قاسمیالهه قاسمی
23:23 93/09/30
توی کنکور آزمایشی مرگ شرکت کن .

دیده ای برای اینکه یک امتحان بدهند بارها توی

کنکور آزمایشی شرکت می کنند ؟

همه اینها بخاطر اینست که فکر کردن به یک موقعیت سخت

وبه یاد آن بودن ، آسان ترش کند.

فکر کردن به شرایطی که در آخر مسیر زندگیت توی آن

قرار میگیری باعث می شود برای آن آماده شوی

وراحت تر این موقعیت را بپذیری ،


پس باید قبل ازمرگ حداقل توی ذهنت تجربه وامتحانش کنی .
روحشون شاد
بهروز دبیریبهروز دبیری
18:58 93/10/01
خوش رکاب خیلی عزیزی