پویا امینی
پویا امینی
11:38 94/05/10
غصه اگر هست، بگو تا باشد!
معنی خوشبختی، بودن اندوه است!
این همه غصه و غم، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه!
میوه یک باغ اند، همه را با هم و با عشق بچین...
ولی از یاد مبر؛
پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باز کسی می خواند؛
که خدا هست،
تا خدا هست چرا غصه؟! چرا؟......ادینه خوش
0