شبنم مقدمی
شبنم مقدمی
09:53 94/05/23
این نمایش،جان آدمی را هشیار می سازد...مبادا که دیدنش از کف تان برود دوستانِ جان
درخشش نازنین همکارانم بر صحنهء این نمایش بی نظیر است.
"سعادت لرزان مردمان تیره روز".هر شب،ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه.تماشاخانهءباران.
0