پویا امینی
پویا امینی
21:15 94/07/04
بانوان شایسته ایران
ایستادن بر بام آسیا گوارایتان باد
قهرمانى شما بر ملت ایران مبارک
2
واقعاً قدر این بانوان را باید دانست و این قهرمانی مبارک آنها و مردم کشور ما
بانوی ایرانی افتخار این سرزمین