پویا امینی
پویا امینی
16:14 94/07/07
گستاح بودن آسان است. به تلاش نیازی ندارد و نشانه ضعف و ناامنی است. مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم است. مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است. مهربانی نشانه قدرت است نه ضعف
2
الهه قاسمیالهه قاسمی
18:46 94/07/07
هرگاه کسی خشم داشت بدانید

به نوازش و کلام مهرآمیزی نیازمند

است.

هرگاه کسی نومید بود به کلماتی که

سپاس او را ابراز کنند محتاج است.

هرگاه کسی حسد می ورزید نیاز دارد

دیده شود.

اگر کسی شاکی و گله مند بود نیاز دارد

شنیده شود.اگر کسی تلخ بود نیاز دارد

مهربانی دریافت کند.

و اگر کسی ستم می کند نیاز داشته

دوست داشته شود.

اگر کسی بخل ورزد باید که بخشیده

شود.

و همه ی این سایه ها در روح و روان

ما نیاز دارند که عشق بر آن ها چون

باران ببارد، ببارد و ببارد.
ماه آنقدر مهربان و متواضعه است که خود را تا نوازش خود توسط گیاهان پایین آورده و می داند که اگر نخواهد این کار را بکند به دور از مهربانی اوست