حسین پاکدل
حسین پاکدل
15:34 94/09/17
چه قدر ما به "شهرزاد" نیاز داشتیم

دیگر وقت اش بود شهرزادی بیاید برایمان قصه بگوید. قصه ای از دیروز و امروز. داشتیم تمام می شدیم. قصه هامان داشت ته می کشید از شدت تهی بودن از معنی. داشتیم از شدت کسالت در شیبی تند با عشق های سفارشی و ناچسب به درّه ی نفرتِ از هم می افتادیم. اگر در قصه شهرزادِ کهن، حاکمی ظالم بود که دختران شهر را برای شبی هوس به کاخ نکاح می برد و روز بعد به گورِ کور می فرستاد، ما مدت ها بود به عنوان حاکمان وجودِ خود از خود بی خود شده بودیم. حواسمان نبود با خود و با هم چه می کنیم. اگر شهرزاد با لالایی ی قصه ای تودرتو ظالم را سحرگاهان به خواب می بُرد تا ظلم، حتی برای روزی به تأخیر بیفتد؛ این شهرزادِ نو دارد از همان سر شب خواب از سرمان می پراند. دارد از توهمِ خوابِ خوشِ خرگوشی بیدارمان می کند. مدت ها بود از شدت بی خوابی خوابگرد شده بودیم. ما بعد از کودتا دورِ خود در هیچ و پوچ به باطل می چرخیدیم. ما، خود را هرشب به برزخ می کشاندیم و صبح نشده دار و ندارمان را دار می زدیم. ما منش های اجدادی سرزمین وجودمان را یک به یک سرمی بریدیم. بر داشته های فرهنگی و عاداتِ ناب مان چوب حراج می زدیم. دیگر وقت اش بود شهرزادی خردمند بیاید و برایمان قصه ای تازه بگوید؛ در قالبی فراگیر. اگر در شهرزاد کهن آن دخترِ هوشمند چنان قصه گفت که حاکم به انتظار تداوم قصه خونش نمی ریخت و شبی دیگر به انتظار بود و این شب ها به هزار و یک شب کشید؛ شهرزادِ حسن فتحی و نغمه ثمینی، هفته تا هفته ما را در خود می برد به انتظار. ما یک هفته سراز پا نمی شناسیم برای دیدن و شنیدنِ خود، در آیینه این سریالِ فتحی- که از بهترین ظرفیت های هنر نمایش مثل دیگران ولی به نحو احسن بهره برده است. در این قصه شهرزاد، ما را به خودمان برمی گرداند. به خود نشانمان می دهد. درس های بکر می دهد به ما از کیمیای عشق. رسم و مرامِ زندگی می آموزد از صبوری و حکمت. ما را بزرگ می کند، پا به پای خود. به اشارتِ خالقان اثر، این شهرزاد، بزرگ آقای قدر قدرت را سر به زیر نگاه می کند؛ ولی هیمنه اش را می تکاند با سیلی سکوت و خوداری و خرد. همان طور که خودش زیر سنگ سنگین آسیابِ زندگی قد می کشد، از قبادهای واداده و فرهادهای عاشق پیشه مرد می سازد. مادرانِ دلخور را به آشتی کشانده، در بغل هم می نشاند به مهر. پدران را در آیینه ی هم، وادار می کند به نگاهِ شرم. آنچه در معمای کودتا – بخوانید طاعون- بر ما رفته را کوتاه و گویا روایت می کند به صداقت، بی شعار و با شعور. سریال شهرزاد امروز تنها جان دخترکان زایش را حفظ نمی کند؛ دارد به یمن هفته ای انتظار ما را از خودزنی عمومی باز می دارد.
0