حسین پاکدل
حسین پاکدل
13:43 95/04/15
معلم زیبایى
...
براى عباس کیارستمى
...
معلم خوبى بود،
معلم خوبى هست؛
حتى، وقتى نیست،
او دیدن را به یادِ چشم ها آورد،
و راه خانه را نشانِ دوستى مى داد؛
مى گفت: وقتِ رقصِ زمین، زندگى و دیگر هیچ!
باور داشت، گاهِ بى سقفى، شوقِ زندگى کافى است؛
و یادمان مى داد، وقتى که باد، بودِ ما را برد،
به خوفِ خلوتِ بادها نرویم؛
مى خواست، باورِ عشق را
بر تنى زیبا، ادامه دهیم،
تا در قرارِ هر دیدار،
به دادِ، نگاهِ هم برسیم؛
او معلم بزرگى بود،
معلم بزرگى هست.
او معلمى زیباست.
.
.
.
0