خیلی باحاله هنوز تیکه کلامها سکانسهای فیلمشو حفظم چیزی نیس گیر کردم ...دیالوگ جناب برستویی
0