فیلم رو ندیدم ولی اسمش خیلی ضایع هست. اولین بار که شنیدم فکر کردم ساخت سال تیرکمون هست!
0