اون جمله شهاب حسینی به قاضی گفت خیلی باحال بود که "از من نترس برو از خدا بترس " فرهادی منتظر فیلم جدیدت هستیم
0