الهه قاسمی
الهه قاسمی
18:23 93/12/05
اگه آهنگاییکه توفیلم میخونن حذف بشه ورعایت بعضی دیالوگابشه اونوقت میشه نظرداد.....من راستش قسمت اول شوکه شدم با شنیدن دیالوگا...خیلی انتقاددارم به این فیلم ولی فکرنکنم اینجابتونم همشوبگم.
0