رحیم نوروزی
رحیم نوروزی-cover
رحیم نوروزی جوایز و افتخارات رحیم نوروزی
دریافت درجه ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران