حوریه جعفری
حوریه جعفری
حوریه جعفری برای فیلم خانه آقای حقدوست 8 ستاره داد.
11:29 93/11/18
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال مدینه 6 ستاره داد.
11:28 93/11/18
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال گذر از رنج ها 6 ستاره داد.
11:27 93/11/18
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم زیباتر از زندگی 4 ستاره داد.
13:37 93/11/13
حوریه جعفری برای فیلم آتش بس 2 1 ستاره داد.
00:00 93/10/13
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال مستانه 7 ستاره داد.
11:35 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال هزاردستان(جاده ابریشم) 8 ستاره داد.
11:35 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال خونه مادربزرگه 9 ستاره داد.
11:35 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال روزی روزگاری 6 ستاره داد.
11:35 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال در پناه تو 7 ستاره داد.
11:35 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال پدرسالار 8 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال دنیای شیرین 9 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال پهلوانان نمی میرند 6 ستاره داد.
11:34 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال مردان آنجلس 6 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷
حوریه جعفری برای سریال روزگار جوانی 7 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال در قلب من 7 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال تفنگ سرپر 5 ستاره داد.
11:34 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال تولدی دیگر 7 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال هتل 8 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال ببخشید شما 7 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال مسافر 5 ستاره داد.
11:34 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال خانه ما 8 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال خط قرمز 6 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال مریم مقدس 6 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال پلیس جوان 6 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال زیر آسمان شهر 9 ستاره داد.
11:34 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال گمگشته 9 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال فرستاده 6 ستاره داد.
11:33 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال مسافری از هند 7 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال هزاران چشم 8 ستاره داد.
11:33 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال بدون شرح 9 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال کارگاه شمسی و مادام 8 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال خاک سرخ 7 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال خانه به دوش 8 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال جایزه بزرگ 6 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال متهم گریخت 8 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷
حوریه جعفری برای سریال تنهاترین سردار 6 ستاره داد.
11:33 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال شهریار 6 ستاره داد.
11:33 93/09/23
حوریه جعفری برای سریال کتابفروشی هدهد 8 ستاره داد.
11:33 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال نرگس 6 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال زیر تیغ 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال زیرزمین 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال سه در چهار 7 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال چارخونه 5 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال بی صدا فریاد کن 6 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال بزنگاه 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال ترانه مادری 6 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال نشانی 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال مرد دو هزار چهره 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال گاو صندوق 7 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال آشپزباشی 7 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال مسافران 9 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال زیر هشت 8 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال خوش نشین ها 3 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال خنده بازار 6 ستاره داد.
11:32 93/09/23
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال ستایش1 4 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال قلب یخی فصل 1 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال شیدایی 6 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال چک برگشتی 7 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال شوق پرواز 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال تا ثریا 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال دزد و پلیس 7 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال پایتخت ۲ 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال تکیه بر باد 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال خداحافظ بچه 7 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال شوخی کردم 6 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال بچه های نسبتاً بد 6 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال دودکش 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال مادرانه 7 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال ساخت ایران 7 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال وفا 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال شاهگوش 8 ستاره داد.
11:31 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال پایتخت ۳ 8 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال دردسرهای عظیم 7 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال هفت سنگ 7 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال دولت مخفی 6 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال پرده نشین 9 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال ساختمان پزشکان 10 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۵
حوریه جعفری برای سریال نقطه چین 9 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال کلاه قرمزی 90 10 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال زمانه 9 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال آرایشگاه زیبا 9 ستاره داد.
11:30 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال شمس العماره 9 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال معصومیت از دست رفته 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال همسران 9 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال خودرو تهران 11 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷
حوریه جعفری برای سریال نابرده رنج 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال ساعت خوش 9 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال پژمان 9 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال پاورچین 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال خواب و بیدار 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال مرد هزار چهره 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال اشک ها و لبخندها 9 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال دوران سرکشی 10 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال میوه ممنوعه 8 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۵
حوریه جعفری برای سریال قصه های تا به تا 10 ستاره داد.
11:29 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال کلاه پهلوی 7 ستاره داد.
11:28 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال همه چیز آنجاست 8 ستاره داد.
11:28 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال جاده چالوس 4 ستاره داد.
11:28 93/09/23
۶/۶
حوریه جعفری برای فیلم روبان قرمز 9 ستاره داد.
11:28 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم از کرخه تا راین 9 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم همسر 9 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم کیمیا 7 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم روسری آبی 9 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم پری 7 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم لیلا 8 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم دو زن 8 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم هیوا 8 ستاره داد.
11:25 93/09/23
۷
حوریه جعفری برای فیلم عروس آتش 7 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم باران 8 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم سگ کشی 8 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم زیر نور ماه 9 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم واکنش پنجم 8 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم یک تکه نان 9 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم گیلانه 8 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم به رنگ ارغوان 8 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم به نام پدر 6 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم روز سوم 6 ستاره داد.
11:24 93/09/23
۶/۸
حوریه جعفری برای فیلم بچه های ابدی 7 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم خون بازی 7 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم همیشه پای یک زن در میان است 5 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم بی پولی 7 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم یوسف پیامبر 1 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم سوپر استار 6 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم آقا یوسف 8 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم ورود آقایان ممنوع 8 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۴
حوریه جعفری برای فیلم روزهای زندگی 7 ستاره داد.
11:23 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم خوابم می آد 8 ستاره داد.
11:22 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم ملکه 8 ستاره داد.
11:22 93/09/23
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم ضد گلوله 7 ستاره داد.
11:22 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم قاعده تصادف 7 ستاره داد.
11:22 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم قرمز 8 ستاره داد.
11:22 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم بوتیک 7 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم بچه های آسمان 8 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم مهمان مامان 8 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم چهارشنبه سوری 9 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم من ترانه پانزده سال دارم 8 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم برف روی کاج ها 8 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم ارتفاع پست 9 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم درباره الی 9 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۳
حوریه جعفری برای فیلم اجاره نشین ها 8 ستاره داد.
11:21 93/09/23
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم پنج ستاره 6 ستاره داد.
20:52 93/08/06
حوریه جعفری برای فیلم رژیم طلایی 6 ستاره داد.
20:52 93/08/06
حوریه جعفری برای فیلم مهر مادر 9 ستاره داد.
20:51 93/08/06
حوریه جعفری برای فیلم پس کوچه های شمرون 6 ستاره داد.
20:50 93/08/06
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم دهلیز 9 ستاره داد.
20:50 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم خانه دوست کجاست 8 ستاره داد.
20:50 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم شیار 143 9 ستاره داد.
20:50 93/08/06
۷/۴
حوریه جعفری برای فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند 7 ستاره داد.
20:49 93/08/06
۷/۷
حوریه جعفری برای فیلم دربست آزادی 6 ستاره داد.
20:49 93/08/06
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم خط ویژه 9 ستاره داد.
20:48 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم طبقه حساس 6 ستاره داد.
20:47 93/08/06
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم شوکران 8 ستاره داد.
20:46 93/08/06
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم رنگ خدا 8 ستاره داد.
20:46 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم آدم برفی 9 ستاره داد.
20:46 93/08/06
۷/۳
حوریه جعفری برای فیلم آواز گنجشک ها 8 ستاره داد.
20:46 93/08/06
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم مادر 8 ستاره داد.
20:46 93/08/06
۷/۵
حوریه جعفری برای سریال شب دهم 8 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۴
حوریه جعفری برای سریال در چشم باد 8 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال مجید دلبندم 6 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال جنگ 77 8 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال سربداران 7 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۶/۹
حوریه جعفری برای سریال پایتخت 1 8 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۷
حوریه جعفری برای سریال روزگار قریب 7 ستاره داد.
13:40 93/08/06
۷/۲
حوریه جعفری برای سریال کیف انگلیسی 7 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال صاحبدلان 8 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۰
حوریه جعفری برای سریال شب های برره 8 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۵
حوریه جعفری برای سریال زخم 4 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال ولایت عشق 6 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال مدار صفر درجه 9 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۳
حوریه جعفری برای سریال خانه سبز 9 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۷/۶
حوریه جعفری برای سریال معراجی ها 2 ستاره داد.
13:39 93/08/06
۶/۷
حوریه جعفری برای سریال دنیای شیرین دریا 8 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال قصه های مجید 9 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۴
حوریه جعفری برای فیلم زیر پوست شهر 9 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو 7 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال مختارنامه 10 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۶
حوریه جعفری برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 9 ستاره داد.
13:38 93/08/06
۷/۶
حوریه جعفری برای فیلم لیلی با من است 8 ستاره داد.
13:37 93/08/06
۷/۶
حوریه جعفری برای فیلم دوئل 8 ستاره داد.
13:37 93/08/06
۶/۸
حوریه جعفری برای سریال خوش رکاب 6 ستاره داد.
13:37 93/08/06
۷/۱
حوریه جعفری برای سریال شام ایرانی 8 ستاره داد.
17:27 93/07/21
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم اشباح 6 ستاره داد.
16:24 93/07/21
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم امروز 6 ستاره داد.
16:24 93/07/21
۶/۹
حوریه جعفری برای فیلم زندگی جای دیگری است 7 ستاره داد.
16:21 93/07/21
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم نازنین 4 ستاره داد.
16:20 93/07/21
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم معراجی ها 4 ستاره داد.
16:20 93/07/21
۶/۷
حوریه جعفری برای فیلم چ 8 ستاره داد.
16:20 93/07/21
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم رنج و سرمستی 4 ستاره داد.
16:19 93/07/21
۷
حوریه جعفری برای فیلم شیر یا خط 4 ستاره داد.
16:19 93/07/21
۷/۰
حوریه جعفری برای فیلم شهر موش ها 2 9 ستاره داد.
16:19 93/07/21
۷/۵
حوریه جعفری برای فیلم سام و نرگس 1 ستاره داد.
10:37 93/07/07
۶/۷
حوریه جعفری برای فیلم رسوایی 1 ستاره داد.
10:37 93/07/07
۶/۷
حوریه جعفری برای فیلم گاو 10 ستاره داد.
10:25 93/07/07
۷/۲
حوریه جعفری برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
10:24 93/07/07
۷/۷
حوریه جعفری برای فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران 10 ستاره داد.
10:24 93/07/07
۷/۱
حوریه جعفری برای فیلم جدایی نادر از سیمین 10 ستاره داد.
10:24 93/07/07
۷/۵
حوریه جعفری برای فیلم آژانس شیشه ای 10 ستاره داد.
10:24 93/07/07
۷/۶
حوریه جعفری برای فیلم هامون 10 ستاره داد.
10:24 93/07/07
۷/۵
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید