هستی رفیعی نیا
هستی رفیعی نیا
دست همیشه برای زدن نیست
کار دست همیشه مشت شدن نیست
دست که فقط برای این کارها نیست
گاهی دست میبخشد ، نوازش میکند و احساس را منتقل میکند …
گاهی چشمها به سوی دست توست ، دستت را دست کم نگیر !...

برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید