حسام زندی
حسام زندی
چراغی در دستم ، چراغی در دلم
زنگار روحم را سیقل می زنم
آینه ئی در برابر آینه ات می گذارم
تا از تو ابدیتی بسازم ...
حسام زندی برای فیلم تمشک 4 ستاره داد.
17:58 94/02/22
۶/۹
حسام زندی برای فیلم زیباتر از زندگی 5 ستاره داد.
12:07 93/11/19
حسام زندی برای فیلم درباره الی 9 ستاره داد.
10:37 93/10/09
۷/۳
حسام زندی برای فیلم گوزنها 10 ستاره داد.
10:37 93/10/09
۷/۲
حسام زندی برای سریال جاده چالوس 8 ستاره داد.
07:34 93/10/09
۶/۶
حسام زندی برای سریال مرد هزار چهره 9 ستاره داد.
07:34 93/10/09
۷/۳
حسام زندی برای فیلم هامون 9 ستاره داد.
07:34 93/10/09
۷/۵
حسام زندی برای فیلم روبان قرمز 9 ستاره داد.
07:34 93/10/09
۷/۱
حسام زندی برای سریال خانه سبز 8 ستاره داد.
14:27 93/08/25
۷/۶
حسام زندی برای فیلم آژانس شیشه ای 7 ستاره داد.
14:27 93/08/25
۷/۶
حسام زندی برای فیلم مارمولک 10 ستاره داد.
14:27 93/08/25
۷/۷
حسام زندی برای فیلم شوکران 9 ستاره داد.
14:27 93/08/25
۶/۹
حسام زندی برای فیلم آدم برفی 10 ستاره داد.
14:27 93/08/25
۷/۳
حسام زندی برای سریال امام علی 10 ستاره داد.
14:26 93/08/25
۷/۵
حسام زندی برای فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله 8 ستاره داد.
00:42 93/08/22
۷/۶
حسام زندی برای فیلم ناخدا خورشید 8 ستاره داد.
00:42 93/08/22
۷
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید