م ستودگان
م ستودگان
م ستودگان
م ستودگان
12:05 94/05/14
ت
ت
0
م ستودگان
م ستودگان
12:05 94/05/14
ت
ت
0
م ستودگان برای فیلم رخ دیوانه 7 ستاره داد.
12:08 94/04/23
۷/۰
م ستودگان برای فیلم مذاکرات مستقیم آقای عبدی 0 ستاره داد.
10:56 94/04/21
۷/۰
م ستودگان برای فیلم مردی که اسب شد 6 ستاره داد.
10:54 94/04/21
م ستودگان
م ستودگان
09:52 94/04/06
جالب نبود
0
م ستودگان
م ستودگان
09:26 94/04/01
عالی
عالی
0
م ستودگان
م ستودگان
12:50 94/03/30
جالب بود
0
م ستودگان
م ستودگان
12:50 94/03/30
عالی
عالی
0
م ستودگان برای فیلم روباه 5 ستاره داد.
11:22 94/02/30
۶/۹
م ستودگان برای فیلم جایی برای زندگی 6 ستاره داد.
10:24 94/02/30
برای مشاهده مطالب بیشتر کلیک کنید